دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

دستورالعمل بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان

دستورالعمل بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان را ابتدا باید اینگونه بررسی کرد که به چه هوایی سرد گفته می شود.

طبق جديدترین آيين نامه بتن ايران در کارهای بتنی، هوای سرد به شرایطی اطلاق میشود که بیش از سه روز متوالی، متوسط درجه حرارت روزانه از 5 درجه سلسیوس کمتر باشد.

چنانچه بیش از نیمی از روز دمای محیط بالای 10 درجه سلسیوس باشد، هوا سرد تلقی نمیشود.

پیمانکار باید تدابیر لازم را برای حفاظت بتن در مراحل مختلف ساخت، حمل و ریختن اتخاذ نماید.

پیمانکار موظف است برای جلوگیری از وقفه در عملیات بتن ریزی قبلاً برنامه اجرای کار را به تصویب دستگاه نظارت برساند.

نکات بتن ریزی در هوای سرد چیست؟

کنترل دما:

  • توصیه میشود هنگام بتن ریزی، دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد، ولی به هر حال این دما نباید از 5 درجه سلسیوس به عنوان حداقل مجاز، کمتر شود.
  • در هوای سرد باید با گرم کردن مواد متشکله بتن، دمای مخلوط را به حد قابل قبول رسانید.
  • برای تهیه بتن در درجه حرارت زیر صفر(بتن ریزی در هوای سرد)، ابتدا باید قطعات یخ و مصالح یخ زده را از مصالح سنگی جدا و مصالح سنگی را تا بالای 15 درجه و در صورت لزوم آب را تا 60 درجه سلسیوس گرم نمود. در صورتی که مصالح سنگی خشک باشد، میتوان ماسه را تا 40 درجه سانتیگراد گرم کرد، در این حالت نیز آب نباید از 60 درجه بیشتر گرم شود.
  • هنگامی که گرم کردن مصالح سنگی مشکل بوده و یا عملی نباشد، میتوان با تأیید دستگاه نظارت ضمن استفاده از آب گرم دمای مخلوط بتن را بالا برد.
  • تغییر سریع دمای سطح بتن پس از اتمام دوران حفاظت، باعث ایجاد ترک در سطوح خارجی خواهد شد. لذا پیمانکار باید در طول حداقل 24 ساعت اولیه پس از اتمام دوران نگهداری بتن، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
  • همچنین دمای آب مصرفی در زمان بتن ریزی در هوای سرد باید یکنواخت و ثابت باشد تا تغییری در اسلامپ ساختهای مختلف بتن حادث نشود.

محاسبه دمای نهایی مخلوط بتن (تخمین دمای بتن) برای هوای سرد

دمای نهایی مخلوط بتن از رابطه زیر محاسبه میشود:

فرمول محاسبه دمای نهایی مخلوط بتن (تخمین دمای بتن) برای بتن ریزی در هوای سرد و گرم

در رابطه فوق T دمای نهایی مخلوط بتن بر حسب درجه سلسیوس می باشد.

Tw, Ta, Ts, Tc به ترتیب دمای سیمان، ماسه، شن و آب می باشد.

Ww, Wa, Ws, Wc به ترتیب وزن سیمان، ماسه، شن خشک و آب بر حسب کیلوگرم است.

Wwsو Wwa وزن ماسه و شن مرطوب بر حسب کیلوگرم است.

موارد لازم برای بتن ریزی

موارد پیش بینیهای لازم، قبل و حین اجرای بتن ریزی در هوای سرد به شرح زیر است:

شن، ماسه و آب مصرفی باید عاری از برف، یخ و مصالح یخ زده باشند.

در صورت نیاز و قبل از بتن ریزی، مصالح سنگی و آب بر اساس دستورالعم لهای این بخش گرم شوند.

قبل از بتن ریزی در هوای سرد تمامی سطوح در تماس با بتن نظیر سطح قالب، آرم اتورها و کابلهای پیش تنیدگی باید عاری از برف و یخزدگی بوده و حتی الامکان دارای دمای مخلوط بتن مورد نظر باشند.

استفاده از مواد افزودنی باید با توجه به نکات مندرج در این دستورالعمل صورت پذیرد. در هوای سرد توصیه می شود از بتن با حباب هوا استفاده شود.

در زمان بتن ریزی در هوای سرد از سیمانهای مخصوص زودگیر نظیر سیمان تیپ 3 استفاده شود.

از پوشینه و عایقهای مناسب به شرح مندرجات بند 5-8-4 استفاده شود.

از طریق بالا بردن دمای محیط بتن ریزی و ایجاد بادشکن، مراقبتهای لازم به عمل آید.

 فاصله حمل بتن حتی الامکان کوتاه اختیار شود.

چنانچه امکان افت سریع دما هنگام ساختن وبتن ریزی در هوای سرد به دمای پایین تر از حد مجاز وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور توقف بتن ریزی را صادر نماید.