خدمات طراحی و اجرای پایدارسازی گود

خدمات طراحی و اجرای پایدارسازی گود توسط ماتیا مبتنی بر تجارب مختلف، علاوه بر روش گودبرداری و اجرای تاپ داون، خدمت طراحی و اجرای پروژه های گودبرداری و پایدارسازی گود را نیز خصوصا در گودهای خاص ارائه می نماید.

ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت ساخت و ساختمان که از جمله اهداف کلیدی ماتیا است، بدون مدنظر قرار دادن این مرحله پرریسک از فرایند ساخت ممکن نیست.

چرا باید پایدارسازی گود را جدی بگیریم

شاید بتوان گودبرداری را پرریسک ترین مرحله ساختمان سازی در مناطق شهری دانست.

از این رو و مبتنی بر تجارب متعدد قبلی، ماتیا با رویکردی نسبتاً خاص طراحی و اجرای پایدارسازی گودها را نیز در سبد خدمات خود ارائه می نماید.

عملکرد ماتیا در پایدارسازی و گودبرداری

راهبرد ما برای حضور در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری، ورود به پروژه های ویژه با شرایط خاص و بعضاً دشوار می باشد.

پروژه هایی که غالباً یک راهکار واحد و متعارف از قبیل نیلینگ و انکراژ نداشته و مستلزم بکارگیری روشهای ترکیبی و مختلط می باشد.

ماتیا گودبرداری و پایدارسازی های متعددی را با روشهای متنوع از قبیل مهار متقابل، انکراژ، نیلینگ و ... به انجام رسانده یا در حال انجام دارد.

از جمله اقدامات نوآورانه ماتیا در این حوزه، اجرای مهارمتقابل تنیده به منظور کاهش تغییرشکلهای دیواره می باشد.