آزمون و ارزیابی غیرمخرب NDE چیست؟

آزمون و ارزیابی غیرمخرب NDE چیست؟

آزمون و ارزیابی غیرمخرب ( NDE خلاصه Nondestructive evaluation ) از گذشته دوره تمدن انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. این روش به عنوان یک ابزار ارزیابی غیرمخربه در بهبود کیفیت زندگی بشر نقشی کلیدی داشته و همچنین به میزان قابل توجهی ادراک ما از جهان اطرافمان را توسعه داده است.

فناوری NDE به گونه ای که امروزه آن را مشاهده می نماییم در دوران جنگهای جهانی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت.

دوران پس از جنگ های جهانی شاهد پیشرفت ابزارهایی بود که می توانستند خوب پنهان موجود در مواد با قطعات را آشکار کنند.

Read more