پروژه فلسفی

کارفرما: آقای دکتر محمودی
مدیر پروژه: دکتر فشارکی
طراحی سازه، ژئوتکنیک و روش اجرای تاپ داون: ماتیا
ناظر بر اجرای تاپ داون: ماتیا
طراحی و اجرای سازه بتنی: کیوبوید
کنترل و نظارت بر سازه: دکتر دولتشاهی – دکتر حمیدیا
اجرای سازه فلزی: CFT ایران