پروژه دولت

پروژه پایدارسازی گود مجتمع تجاری – اداری دولت، پوریا

ما در ماتیا ساختمان پس از بررسی و محاسبات مهندسی در مجتمع تجاری – اداری دولت، پوریا به این نتیجه رسیدیم که روش مهارمتقابل با استراتهای تنیده بهترین روش برای پایدار سازی گود می باشد.

فاکتورهای اساسی در انتخاب روش پایدارسازی گود

فاکتورهای زیادی در محاسبات دقیق مهندسی نظیر جنش خاک، عمق گود و … دخیل بودند که همگی با محاسبات دقیق توسط تیم مهندسی ماتیا ساختمان بررسی و جمع بندی شدند.