دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

دانلود استاندارد ASTM C805C-805M-13a

دانلود رایگان استانداردهای آزمایش و مصالح آمریکا به شماره استاندارد ASTM C805C-805M-13a

ASTM (American Society for Testing and Materials)

عنوان استاندارد ASTM C805

ASTM C805

Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete