دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴
دسته بندی
فهرست مطالب

دانلود استاندارد ASTM C805C-805M-13a

دانلود رایگان استانداردهای آزمایش و مصالح آمریکا به شماره استاندارد ASTM C805C-805M-13a

ASTM (American Society for Testing and Materials)

عنوان استاندارد ASTM C805

ASTM C805

Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete

مقاله بعدی سقف وافل در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-14