میلگرد کامپوزیتی GFRP ۸

یکی از شاخصترین محاسب استفاده از میلگرد کامپوزیتی GFRP ۸ استفاده از قطر میلگرد کمتر GFRP به جای میلگرد های فلزی است.

میلگرد های GFRP مقاومت کششی بالاتری (در حدود 3 برابر بیشتر) نسبت به میلگردهای فولادی دارند. به همین دلیل در جایگزینی میلگردهای GFRP به جای میلگردهای فلزی در تمامی سازه ها طبق محاسبات می توان از قطر میلگرد پایین تری استفاده نمود.

کاتالوگ میلگردهای GFRP ماتیا

توضیحات

میلگرد کامپوزیتی GFRP ۸

یکی از شاخصترین محاسب استفاده از میلگرد کامپوزیتی GFRP ۸ استفاده از قطر میلگرد کمتر GFRP به جای میلگرد های فلزی است.

میلگرد های GFRP مقاومت کششی بالاتری (در حدود 3 برابر بیشتر) نسبت به میلگردهای فولادی دارند. به همین دلیل در جایگزینی میلگردهای GFRP به جای میلگردهای فلزی در تمامی سازه ها طبق محاسبات می توان از قطر میلگرد پایین تری استفاده نمود.

وزن پایین تر میلگرد های GFRP

چگالی میلگردهای GFRP در حدود ¼ میلگردهای فلزی است. بنابراین وزن میلگرد های GFRP بسیار پایین تر از میلگرد های فلزی است و این مورد در زمینه حمل و نقل، جابه جایی و اجرای میلگرد کار را بسیار آسان تر می کند و هزینه ها را به صورت چشمگیر کاهش می دهد.

برای مثال در زمینه حمل و نقل با توجه به وزن کمتر و نوع بسته بندی، مقدار بار بیشتری را می توان در هر بار جابه جایی منتقل کرد. همچنین وزن کم باعث می شود تا نیروی کار به راحتی میلگرد را جابه جا کرده و به سادگی در پروژه اجرا کند.

طول شاخه ها

با توجه به بلند بودن طول شاخه ها، نیروی کار می تواند به راحتی میزان طول دلخواه برای اجرای پروژه را با یک دستگاه فرز معمولی برش دهد و استفاده کند. این در حالی است که میلگرد های فولادی در طول های مشخصی ارائه می شوند و برش دادن آنها به آسانی برش دادن میلگرد های GFRP نیست.

مقاومت کششی نهایی چیست؟

مقاومت کشش نهایی یا همان (ultimate tensile strength) که با واحد مگا پاسکال (MPa) بیان می شود، حداکثر میزان نیروی واحد سطح مقطعی است که یک قطعه می تواند تحمل کند. در مورد میلگرد ها، حداکثر میزان نیرو بر سطح مقطع میلگرد است که دیگر بعد از آن میلگرد دچار شکست و تخریب می شود.

در مورد میلگرد های فلزی این حداکثر نیروی واحد سطح 390 مگاپاسکال است. در حالی که حداکثر نیروی واحد سطح میلگرد های GFRP در حدود 1000 مگا پاسکال است.

مدول الاستیک چیست؟

مدول الاستیک به میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل گفته می شود.

برای مثال اگر به دو جسم نیروی کششی برابری وارد کنیم، جسمی که تغییر شکل بیشتری دهد مدول پایین تری دارد و همینطور جسمی که تغییر شکل کمتری دهد، مدول بیشتری دارد. مدول الاستیک در نمودار تنش کرنش همان شیب خط در ناحیه الاستیک یعنی ناحیه ای است که هنوز نیروی وارد شده به قطعه آنقدر نشده که باعث تغییر فرم قطعه شود و قطعه می تواند دوباره به حالت ابتدایی خود بازگردد.

کرنش گسیختگی چیست؟

کرنش گسیختگی که عموما به صورت درصد بیان می شود، میزان ازدیاد طول قطعه تحت کشش قبل از پاره شدن است.

محاسبه به صورت میزان ازدیاد طول تقسیم بر طول اولیه قطعه است که در کرنش گسیختگی میزان ازدیاد طول در لحظه شکست محاسبه می شود.

میلگرد GFRP به دلیل شکننده بودن ناحیه پلاستیک ندارند بنابراین شکست آنها در انتهای ناحیه الاستیک اتفاق می افتد، اما فلزات در ادامه وارد آوردن نیروی کشش، از ناحیه الاستیک وارد ناحیه پلاستیک می شوند و ازدیاد طول بیشتری در آنها قبل از شکست اتفاق می افتد.