برگزاری سمینارهای ویژه در حوزه های فناوری های نوین ساخت

از این رو ماتیا در راستا ماموریت سازمانی خود و نیز انجام مسئولیت اجتماعی خویش، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط و در حوزه فناوری های نوین را نیز جزئی از خدمات خود دانسته و ارائه می نماید.

توسعه، ترویج و بکارگیری هرگونه فناوری با هدف ارتقاء کیفی و کارایی صنعت، نیازمند آشنایی و آموزش دست اندرکاران و فعالان آن صنعت می باشد.