دسترسی ۲۴ ساعته به واحد فروش: ۰۹۱۲۷۲۰۱۴۱۷ | ۰۹۰۱۶۰۰۰۴۱۴

How Can We Help?

دسته بندی
فهرست مطالب

سقف وافل در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-14

استفاده از سقف واقل با توجه به مزایای پرشمار آن در سرتاسر جهان رو به فزونی است بنابراین میخواهیم سقف وافل در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-14 بررسی کنیم.

این میل و رغبت به استفاده از سقف وافل برای سازه‌های مختلف با کاربری‌های گوناگون، منجر به تدوین یک آیین‌نامه‌ی منسجم و واحد می‌گردد که برای طراحی و استفاده از این نوع سقف بتوان به آن رجوع کرد.

با توجه به مطالب فوق، این مقاله قصد دارد تا آیین‌نامه‌هایی را که به بیان نکات طراحی و اجرایی سقف وافل پرداخته‌اند را مختصرا معرفی نموده و به قسمت‌های مور نظر را تشریح نماید.

در ادامه‌ی این مقاله به بررسی آیین‌نامه‌ی ACI 318-14 آمریکا به عنوان آیین‌نامه‌ی خارجی که سقف وافل در آن مطرح گردیده، و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه، به عنوان آیین‌نامه‌ی داخلی که در آن به‌نوعی به سقف وافل اشاره گردیده است، پرداخته خواهد شد.

آیین‌نامه‌ی ACI 318-14 ساخت سازه‌های بتنی آمریکا

آیین‌نامه‌ی ACI 318-14 معتبرترین آیین‌نامه‌ برای ساخت سازه‌های بتنی آمریکا بوده که در این مقاله به بررسی سقف وافل در نسخه‌ی منتشرشده در سال ۲۰۱۴ آن می‌پردازد.

این آیین‌نامه از ۲۷ فصل تشکیل شده که فصول هفتم و هشتم آن به ترتیب به دال‌های یک‌طرفه و دال‌های دوطرفه اختصاص یافته است.

در ابتدای فصل هفتم این آیین‌نامه که به دال‌های یک‌طرفه اختصاص یافته است، به دال‌های توخالی نیز اشاره گردیده است.

در فصل هشتم این آیین‌نامه، یعنی فصل دال‌های دوطرفه، نیز صراحتا به سقف وافل اشاره شده و تصریح شده که برای اجرای سقف وافل باید ضوابط این فصل را رعایت نمود.

در بخش هفتم از فصل هشت این آیین‌نامه نیز این مطلب بیان گردیده است که در سقف‌های وافل نیازی به کمتر‌بودن فاصله‌ی آرماتورها از دو برابر ضخامت دال نیست و رعایت این محدودیت بیان‌شده در این فصل تنها برای دال‌های تخت الزامی است.

در فصل نهم آیین‌نامه‌ی مذکور که به تیرها اختصاص یافته است نیز به سقف وافل اشاره گردیده است.

در بخش سوم از فصل نهم آیین‌نامه ACI 318-14 ، مقدار حداقل آرماتور برشی مطرح گردیده که در آن نکات و تبصره‌های مربوط به سقف وافل نیز ذکر گردیده است.

سف وافل در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سقف یا در اصطلاح مهندسی دیافراگم سازه وظیفه انتقال نیرو را به عهده دارد، نحوه انتقال نیروی باید بگونه‌ای باشد که سیستم باربر جانبی نیروی وارد شده بر سازه را به درستی دریافت کرده و بتواند به شالوده سازه آن را انتقال دهد.

پیش نویس مبحث ۹‌ مقررات ملی (که از این پس در این نوشتار تحت عنوان مبحث ۹ عنوان می‌شود) در بند ۹-۵-۴-۱ به وضوح به این مهم اشاره می‌کند:

« سیستم های سازه ای باید طوری تنظیم و طراحی شوند که بار های ضریب دار در ترکیبات مورد نظر در فصل ۷ را، بدون تجاوز از مقاومت طراحی مربوطه عضو، از طریق یک یا چند مسیر پیوسته تا تکیه گاه ها هدایت کنند. »

در فصل هجدهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به تحلیل و طراحی انواع دال پرداخته شده است.

پیشتر اشاره شد که سقف‌های وافل در این آیین‌نامه در زیرمجموعه‌ی دال‌های مجوف طبقه‌بندی شده که در بخش ۹-۱۸-۱-۳ به آن اشاره گردیده است.

در این بخش اشاره شده که برای طراحی و اجرای سیستم‌های دال مشبک با شرایط مشخص‌شده در بند فوق باید ضوابط موجود در این بند را رعایت نمود.

همانطور که قبلا در ACI 318-14 بررسی شد در بخش دیگری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که در آن از دال‌های مشبک نام برده شده و ضوابط مخصوص به آن سوای دیگر سیستم‌های سقفی بیان شده است، بخش ۹-۱۸-۴ است. این بخش به مبحث آرماتورگذاری در دال‌ها پرداخته است.

قسمت اول از این بخش، یعنی بخش ۹-۱۸-۴-۱، نیز به بیان ضوابط کلی آرماتورگذاری در دال‌ها اختصاص داده شده است.

در بند سوم از بخش مذکور، یعنی بند ۹-۱۸-۴-۱-۳، ضوابط مربوط به فاصله‌گذاری میلگردها در سیستم دال مشبک اشاره شده که این ضوابط تنها مخصوص به این نوع سقف بوده و برای دیگر دال‌ها باید از ضوابط مخصوص خودشان استفاده نمود. در ادامه به این بند اشاره می‌گردد.

نتیجه‌گیری

مزایای استفاده از سقف وافل تقاضا برای استفاده از این سیستم سقفی را در سرتاسر جهان افزایش داده است.

از این رو طراحی و اجرای سقف وافل، چه سقف وافل یک‌طرفه و چه سقف وافل دوطرفه، نیازمند رجوع به استانداردها و آیین‌نامه‌های معتبر موجود در سرتاسر دنیاست.

در این مقاله دو آیین‌نامه‌ی ACI 318-14 ورژن سال ۲۰۱۴ و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بررسی گردید.

در فصول مشخصی از آیین‌نامه‌ی بتن آمریکا صراحتا به سقف وافل اشاره شده و نکات و ضوابط مربوط به این سقف بررسی گردیده و تشریح شده است.

دانلود آیین نامه ACI 318 نسخه های 2014 و 2019

آیین نامه ACI 318 نسخه ACI 318-14

آیین نامه ACI 318 نسخه ACI 318-19