پروژه بنیان ظفر

قالب سقف وافل

  • گروه بنیان
  • خیابان ظفر
  • خرداد 97
  • ساختمان ها

توضیح پروژه بنیان ظفر

IMG_20190615_101245_717(1)
Zafar store -1 alt2-2

نمونه اجرای وافل سقفی

توضیحات پروژه

پروژه بنیان ظفر

واقع در خیابان ظفر