پروژه شقایق

قالب سقف وافل

  • کیوبوید
  • ساختمان ها

توضیح پروژه شقایق

۲۰۱۷۰۵۱۰_۰۸۱۱۰۷

نمونه اجرای وافل سقفی

توضیحات پروژه

پروژه شقایق

واقع در